Giới thiệu

Giới thiệu Viện Đào tạo Mở - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Giới thiệu Viện Đào tạo Mở - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

29/06/2021 16:31

Viện Đào tạo Mở được thành lập theo Nghị quyết số 50-NQ/HĐT ngày 30/8/2022 của Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất hai tr...

Giới thiệu về tỉnh Thái Nguyên

Giới thiệu về tỉnh Thái Nguyên

22/08/2014 16:58

Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên

Giới thiệu về Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Giới thiệu về Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

21/08/2014 15:19

Giới thiệu về Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Page 1/1 <1>