Văn bản pháp quy

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

1. Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT ngày 24/1/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam [Link].

- Quyết định số 2658/QĐ-BGD ĐT ngày 23/7/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 [Link].

2. Quy chế, quy định của Đại học Thái Nguyên

- Quyết định số 1256/ĐHTN ngày 28/6/2017 Quyết định điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ chính quy của Đại học Thái Nguyên [Link].

- Công văn số 2098/ĐHTN ngày 03/11/2020 về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại hoc, cao đẳng hệ chính quy [Link].

3. Quy chế, quy định của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Quy định 337/ĐHKTCN Quy định về chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy [Link].

- Quy định 1620/ĐHKTCN Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [Link].

Tin mới hơn

Tin cũ hơn