Học phí

Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí của sinh viên hệ ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Trung tâm ĐTNCXH thông báo đến toàn thể học viên hệ ĐTTX ngành Kỹ thuật xây dựng về việc nộp học phí Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

Hình thức thu học phí: thông qua ngân hàng (khoa bạc nhà nước) theo số tài khoản sau:

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;

STK: 3714.0.1055635.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên;

- Khi nộp tiền đề nghị ghi rõ:

- Họ và tên sinh viên; Mã sinh viên, lớp (nếu có)

- Nội dung: Nộp học phí ĐTTX ngành Kỹ thuật xây dựng.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm!

Trân trọng./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn